Thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ GD&ĐT

0
618

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT.

Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT.

Tham mưu, cho ý kiến về chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đê án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT.

Làm đầu mối liên hệ với ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo: Trưởng ban Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành,

Cục Công nghệ thông tin thực hiện chức năng cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Các văn bản do Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo ký ban hành sử dụng con dấu của Bộ GD&ĐT, các văn bản khác sử dụng con dấu của Cục Công nghệ thông tin.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1871/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 2634/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.